PDF Imprimare Email
Vineri, 30 August 2013 15:19
Share

 

 

Profesorul yoga Gregorian Bivolaru a transmis participan?ilor la Tab?ra spiritual? yoghin? de vacan?? – Costine?ti 2013 un important mesaj referitor la anumite evenimente catastrofale ce este posibil s? se produc? în urm?toarele luni. Va oferim în continuare transcrierea acestui mesaj.

 

Dragii mei,

 

Consider?m c? este stringent necesar s? v? aducem la cuno?tin?? anumite informa?ii recente extrem de semnificative.

 

Actualmente, Soarele trece prin o serie de schimb?ri acute majore, ce se vor resim?i ?i pe Terra.

În urm? cu câteva s?pt?mâni, o furtun? solar? electromagnetic? de propor?ii a trecut razant pe lâng? planeta noastr?, omenirea fiind la un pas de un dezastru major. Exper?i în amenin??ri de tip puls electromagnetic (EMP) au informat c? furtuna solar? a intersectat orbita P?mântului cu doar aproximativ dou? s?pt?mâni înainte ca acesta s? ajung? în acel punct. Henry Cooper, pre?edintele organiza?iei de ap?rare antirachet? High Frontier, cel care în timpul administra?iei Reagan a condus negocierile cu Uniunea Sovietic? cu privire la armele strategice, a declarat, referitor la acest eveniment, c? „Omenirea a fost foarte aproape de o catastrof? de tip EMP”.

 

 

Peter Vincent Pry, fost membru al comisiei pentru amenin??ri de tip puls electromagnetic în perioada 2001-2008, în cadrul Congresului SUA, a afirmat la rândul s?u c? ejec?ia masiv? de mas? coronar? produs? în urm? cu câteva s?pt?mâni a intersectat orbita P?mântului ?i practic am trecut „la musta??” pe  lâng? un dezastru de tip Carrington, relateaz? Washington Examiner ?i Next News Network. În opinia lui Peter Pry, „Practic, este un fel de rulet? ruseasc?.”.

 

Cea mai mare furtun? magnetic? solar? cunoscut? a avut loc în anul 1859, când pulsul electromagnetic a întrerupt comunica?iile radio ?i chiar a topit liniile telegrafice din America de Nord ?i Europa, fapt cunoscut sub numele de evenimentul Carrington. Îns? în societatea actual?, consecin?ele unui eveniment similar ar fi cu adev?rat dramatice.

 

Conform datelor furnizate de Agen?ia Spa?ial? American? (NASA), în urm?toarele 3-4 luni polii magnetici ai Soarelui se vor inversa, ceea ce corespunde unui vârf de activitate solar?. Evenimentul va genera puternice furtuni magnetice, ale c?ror efecte vor fi resim?ite la nivelul întregului sistem solar ?i implicit asupra câmpului magnetic terestru. De?i oficial nu se face nicio men?iune referitoare la existen?a unui pericol  major, a?a-zisele elite ale planetei se preg?tesc în secret pentru a face fa?? unei calamit??i de propor?ii. Potrivit anumitor surse, Agen?ia American? de Management al Situa?iilor de Urgen?? (FEMA) a contactat direct mai multe firme, printre care se num?r? ?i furnizorul de produse alimentare My Patriot Supply,  în vederea achizi?ion?rii de urgen?? a unor stocuri mari de hran?, cu termen de livrare în maximum trei zile  – fapt care alimenteaz? suspiciunile cum c? oficialii americani se preg?tesc pentru o catastrof? major?, urmat? de dezordini sociale.

Analizând cu luciditate aceste informa?ii ?i corelându-le cu profe?iile f?cute de Fecioara Maria la Fatima, ne putem da seama c? în perioada urm?toare exist? un real pericol ca una dintre exploziile solare gigantice ce se vor produce s? fie orientat? c?tre P?mânt, afectând func?ionarea tuturor echipamentelor electrice din anumite zone de pe planeta noastr? ?i, tocmai de aceea, va exista posibilitatea ca multe ora?e întregi s? nu mai poat? fi alimentate cu ap?, cu gaze ?i cu electricitate. De asemenea, în cazul în care aceste evenimente apocaliptice se vor dezl?n?ui, hrana ?i, la modul general vorbind, produsele alimentare vor deveni greu sau chiar imposibil de procurat pentru milioane de fiin?e umane care, cu ocazia acelor evenimente tragice, î?i vor g?si în felul acesta sfâr?itul.

 

Chiar dac? guvernele lumii nu au comunicat nimic popula?iei cu privire la evenimentele tragice care pot urma, atât serviciile secrete cât ?i agen?iile guvernamentale din întreaga lume cunosc ceea ce urmeaz? s? se produc? ?i, într-un anume fel sau altul, elitele planetei sunt preg?tite, în conformitate cu anumite planuri secrete, s? ac?ioneze pentru a se pune la ad?post dar nu pentru a face ceva, câtu?i de pu?in, pentru salvarea milioanelor de fiin?e umane. Anumite emana?ii masive ale coroanei solare, ce se vor manifesta sub forma unor uria?e mingi de foc, este foarte posibil s? se îndrepte spre Terra ?i s? pun? în pericol întreaga tehnologie de pe planeta P?mânt. Într-o asemenea situa?ie, cele mai vulnerabile sunt sistemele automatizate, transformatoarele mari de curent electric, dar ?i calculatoarele. Într-un ora? în care brusc toate sistemele electrice nu ar mai func?iona, în scurt timp s-ar instala un adev?rat haos. Atunci când se va dezl?n?ui un astfel de eveniment apocaliptic, umanitatea va trebui, vrând-nevrând, s? se confrunte cu ceva ce o va face s? pl?teasc? pre?ul dependen?ei ei de tehnologie.

 

Înc? din anii ’70, marile puteri ale lumii s-au preg?tit pentru astfel de explozii solare ?i au construit pe ascuns imense bunc?re nucleare în care urmeaz? s? se ad?posteasc? doar cei ale?i, în timp ce popula?ia ce va fi afectat? de o astfel de catastrof? va fi abandonat? ?i l?sat? la mâna sor?ii.

 

Schimb?rile acute majore prin care trece Soarele ?i implicit faptul c? omenirea ar putea fi lovit? de o veritabil? apocalips? se num?r? printre secretele p?strate cu str??nicie de „elitele” aflate la putere, sub pretextul de a nu genera panic? în rândul popula?iei. (De altfel, acela?i motiv este invocat ?i în cazul OZN-urilor ?i a civiliza?iilor extraterestre, a c?ror existen?? nu a fost niciodat? recunoscut? de c?tre guvernul american sau de c?tre speciali?tii NASA, care au sus?inut întotdeauna cu impertinen?? fie c? este vorba de ni?te iluzii optice, fie c? toate acele manifest?ri erau ni?te simple baloane meteorologice care î?i îndeplineau misiunea în atmosfer?.)

 

Dup? cum mul?i dintre voi v? aminti?i, noi v-am vorbit în extenso despre o astfel de alternativ? înc? în anul 2010, cu ocazia apari?iei celor dou? volume intitulate Programul planetar de ac?iune urgent? „NU APOCALIPSA!!!”. Dup? cum v? aminti?i ?i dup? cum a?i observat, în întreaga mass-media din România nu au ap?rut niciodat? niciun fel de comentarii cu privire la acest program de ac?iune urgent?. Mass-media din România nu men?ioneaz? mai nimic cu privire la aceste evenimente catastrofale ce este posibil s? se produc? în perioada urm?toare, în conformitate cu informa?iile pe care vi le-am oferit.

 

Dup? cum a?i putut constata, Peter Vincent Pry consider? c? aceast? situa?ie este un fel de rulet? ruseasc? ?i nu ne r?mâne nimic de f?cut decât s? st?m cu mâinile în sân ?i s? a?tept?m aceste cumplite evenimente apocaliptice. Pentru a v? împrosp?ta memoria, cit?m ceea ce apare la pagina 18 a acestei lucr?ri intitulate Programul planetar de ac?iune urgent? „NU APOCALIPSA!!!”: „La ora actual?, pu?ine fiin?e umane sunt dispuse s? cread? c? în numai câteva minute, pe planeta P?mânt s-ar putea produce o catastrof? de mari propor?ii. Totu?i, este cu putin?? s? ne imagin?m c? la un moment dat, poate chiar la miezul nop?ii, cerul de deasupra Danemarcei sau al unei ??ri situate mai la sud va fi luminat de o mul?ime de str?luciri scânteietoare, viu colorate. Cei care vor observa toate acestea vor crede, poate, c? aceast? manifestare este chiar aurora boreal? ce rareori a putut fi admirat? manifestându-se cu atâta putere ?i într-un mod atât de feeric la aceste latitudini, dar iat? c? acest fenomen fascinant nu dureaz? mult. La numai 2-3 minute dup? aceea, toate becurile aprinse de pe str?zi sau din cl?diri ori din case ar putea începe brusc s? pâlpâie, ar deveni uimitor de str?lucitoare pentru câteva clipe, dup? care întregul teritoriu al acelei ??ri s-ar scufunda brusc în întuneric. În numai 2-3 minute, chiar întregul continent european ar putea r?mâne pentru o lung? perioad? de timp f?r? electricitate. O astfel de situa?ie s-ar putea îns? prelungi dup? aceea, f?r? speran?e de remediere, pentru 15 sau 20 de luni. Dar, dup? numai 10 luni de la un astfel de fenomen, zeci de milioane de fiin?e umane din Europa ar putea s? moar?, iar infrastructurile continentului european s-ar putea pr?bu?i în ruine. În acela?i timp, China, Japonia ?i Statele Unite ale Americii s-ar zbate în fel ?i chip s?-?i revin? de pe urma acestei situa?ii cataclismice.

O astfel de catastrof? este oricând posibil? la ora actual?. Ea ar putea în orice moment s? survin? datorit? unei furtuni solare înso?ite de erup?ii extrem de violente, ce s-ar putea declan?a la peste 150 de milioane de kilometri distan?? de Terra, undeva pe suprafa?a Soarelui. În felul acesta, faimoasa profe?ie a Fecioarei Maria ce a fost realizat? la Fatima, ar deveni în scurt timp o zguduitoare realitate. La prima vedere, fiin?ele umane sceptice, excesiv de preocupate de aspectele materiale ?i inerte ar putea considera c?, de?i o astfel de catastrof? nu a ap?rut, totu?i noi, oamenii care tr?im pe aceast? planet?, nu avem nimic de f?cut ?i, chiar dac? o astfel de posibilitate catastrofal? ar exista, nu putem s? întreprindem nimic pentru a face s? dispar? grava amenin?are. Cu toate acestea, dac? ne amintim de profe?iile Fecioarei Maria, ne putem da seama imediat c? aceste profe?ii ne-au fost oferite tocmai pentru ca noi (cei care suntem suficient de con?tien?i de posibilitatea unei astfel de alternative înfrico??toare) s? putem ac?iona acum, când înc? nu este prea târziu, spre a face ca aceast? posibilitate însp?imânt?toare s? dispar? pentru noi, p?mântenii.

 

Profe?iile ce au fost oferite la Fatima, deloc întâmpl?tor, sunt ?i vor r?mâne totdeauna pentru aceast? planet? un avertisment de care este stringent necesar s? ?inem seam? începând de acum încolo. Mai mult decât atât, este urgent necesar s? urm?rim s? facem ceea ce Fecioara Maria ne-a îndemnat, c?ci este cu putin?? ca noi, oamenii s? oprim cu ajutorul bunului Dumnezeu aceast? catastrof?, acum când ea înc? nu s-a dezl?n?uit, c?ci dac? vom a?tepta pân? în momentul în care o astfel de catastrof? se va dezl?n?ui, dup? aceea va fi deja prea târziu ?i atunci chiar va deveni evident pentru noi to?i c? nu se mai poate face nimic în aceast? direc?ie.”

 

Dup? cum a?i putut constata, aceste informa?ii recente corespund cu ceea ce noi am prezentat înc? din anul 2010, în cadrul celor dou? volume intitulate Programul planetar de ac?iune urgent? „NU APOCALIPSA!!!”.

 

Dup? cum v? aminti?i mai mul?i dintre voi, în cadrul acestor bro?uri a fost expus? pentru prima oar? pe aceast? planet? ceea ce noi am numit Metoda suprem? ?i eficient?. Aceast? modalitate simpl? de ac?iune, ce implic? doar bun?voin?? ?i perseveren?? exemplar?, a fost expus? în cadrul „Programului planetar de ac?iune urgent? NU APOCALIPSA”.

 

În conformitate cu aceste date, ne putem da seama c? atât serviciile secrete ale feluritelor na?iuni cât ?i agen?iile guvernamentale din întreaga lume au o mul?ime de informa?ii despre dezl?n?uirea unor astfel de evenimente catastrofale, dar cu toate acestea, sub pretextul c? nu este cazul s? declan?eze panic? în masele de oameni, nu dezv?luie nimic despre aceste evenimente apocaliptice ce este foarte posibil s? se dezl?n?uie în lunile urm?toare. ?tiind aceasta, voi to?i care a?i avut acces la aceast? dezv?luire pe care am f?cut-o, intitulat? Programul planetar de ac?iune urgent? „NU APOCALIPSA!!!”, dezv?luire care a fost realizat? înc? din anul 2010, este cazul s? v? mobiliza?i, este cazul s? ne mobiliz?m cu to?ii ?i, începând cu 1 septembrie 2013, este imperios necesar s? se fac? de c?tre cât mai mul?i dintre noi Metoda suprem? ?i eficient?, expus? în cadrul Programului planetar de ac?iune urgent? „NU APOCALIPSA!!!”. Mai mult decât atât, v? rug?m pe to?i care citi?i acest mesaj urgent, s? îi anun?a?i cât mai repede cu putin?? pe to?i cei care cunosc în ce const? Metoda suprem? ?i eficient? s? înceap? neîntârziat, cât mai mul?i dintre ei, s? o realizeze m?car de dou? - trei ori pe zi, c?ci în felul acesta este cu putin?? ca noi to?i, cei care ?tim, s? facem ceea ce trebuie neîntârziat, spre a preîntâmpina, numai ?i numai cu ajutorul lui Dumnezeu, o astfel de dezl?n?uire apocaliptic?. V? rug?m, tocmai de aceea, pe to?i cei care citi?i acest mesaj al nostru, s? reîncepe?i sau s? continua?i cu mult? d?ruire s? realiza?i, fiecare dintre voi, Metoda suprem? ?i eficient?. V? rug?m s? lua?i aminte c? a ?ti ?i a nu ac?iona, atunci când o astfel de alternativ? apocaliptic? ne a?teapt?, este o suprem? la?itate care s-ar putea dovedi fatal? pentru mul?i dintre noi. Tocmai de aceea este necesar s? v? mobiliza?i zi de zi cât mai mul?i dintre voi, f?r? a sconta într-un mod egoist c? „Las? c? ac?ioneaz? ceilal?i, iar eu pot s?-mi v?d de treburile mele, c?ci ele sunt muuult mai importante!”. Lua?i aminte c? un asemenea mod meschin de a gândi poate, de ce nu, s? ne pun? în curând fa?? în fa?? cu inevitabilul, ?i când spunem inevitabilul credem c? pute?i s? v? da?i seama ce înseamn? aceasta – adic? este cu putin?? s? fim lua?i prin surprindere (dac? astfel de evenimente nu vor fi evitate numai ?i numai prin ceea ce vom face) de un moment cumplit, dup? care s? ne d?m seama c? un astfel de eveniment apocaliptic s-a declan?at ?i s? constat?m, vrând-nevrând, c? dup? aceea nu se mai poate face nimic, nimic. În m?sura în care exist? acum printre voi unii sau unele care deocamdat? nu a?i avut ocazia s? studia?i aceste dou? volume intitulate Programul planetar de ac?iune urgent? „NU APOCALIPSA!!!”, v? sf?tuim s? vi le procura?i neîntârziat, atât pentru voi în?iv?, cât ?i pentru fiin?ele umane cât de cât responsabile, care sunt dispuse s? pun? neîntârziat în aplicare Metoda suprem? ?i eficient?, c?ci în felul acesta cresc în mod considerabil ?ansele ca respectivele evenimente apocaliptice s? nu se produc? niciodat?. V? rug?m s? ave?i în vedere c? este de miliarde de ori mai bine ca cei sceptici ?i m?rgini?i s? afirme: „Toate acestea sunt ni?te prostii!”, decât s? se dezl?n?uie astfel de evenimente apocaliptice, pe care de altfel ?i Fecioara Maria le-a dezv?luit în cursul apari?iilor ?i al manifest?rilor ei miraculoase ce au avut loc la Fatima în anul 1917, ?i apoi to?i, cu mic cu mare, s? spunem: „Ia uite, domnule, aceste informa?ii au fost adev?rate!”. Dat fiind faptul c? o fiin?? uman? avertizat?, pus? în gard?, valoreaz? cât dou? fiin?e umane ignorante, am considerat c? este urgent necesar s? v? comunic?m toate acestea ?i sper?m c? foarte mul?i dintre voi v? ve?i mobiliza, pentru a face fiecare dup? posibilit??ile sale ceva din ceea ce a fost prezentat de noi în cadrul Programului planetar de ac?iune urgent? „NU APOCALIPSA”. V? sf?tuim, tocmai de aceea, s? urm?ri?i s? realiza?i atât spre binele vostru, cât ?i spre binele rudelor, al apropia?ilor, al familiei voastre ?i chiar a tuturor fiin?elor umane de pe aceast? planet?, Metoda suprem? ?i eficient?. V? rug?m s? ave?i în vedere c? realizarea zi de zi, sau chiar m?car ?i o singur? dat? pe zi cei arhi-ocupa?i, a Metodei supreme ?i eficiente face în acela?i timp s? apar? în universul vostru l?untric o mul?ime de efecte binefec?toare, dintre care unele dintre acestea sunt pregnant spirituale.

În acest context, v? oferim o m?rturie recent? ?i semnificativ?. Iat? ce ne-a transmis Eva Kilien, care este anul 17 în cadrul acestei ?coli de yoga. Consider?m c? este necesar s? preciz?m c? aceast? m?rturie a Evei Kilien este o m?rturie spontan?, care apare la momentul potrivit, dar ea este ?i r?mâne mobilizatoare. „Trebuie s? v? spun c? de când m-am abandonat ?i caut în permanen?? ?i cu toat? fiin?a s? fac Voia lui Dumnezeu, îmi tr?iesc via?a cu o mare bucurie ?i curiozitate. Iar de când realizez zilnic Tehnica suprem? ?i eficient? tr?iesc o intimitate foarte profund? ce m? ajut? s? m? ancorez în Dumnezeu. În plus, am început, datorit? acestei tehnici, s? am st?ri supramentale care apar în fiin?a mea pentru un timp din ce în ce mai îndelungat. Toate acestea sunt pentru mine ni?te îmbucur?tori indicatori de progres spiritual. Totodat? am început s? iubesc mai mult fiin?ele umane. Îl simt pe Dumnezeu viu în fiin?a mea.” Aceast? m?rturie sincer? arat?, f?r? doar ?i poate, c? realizarea zilnic? a Metodei supreme ?i eficiente nu numai c? ajut? planeta P?mânt ?i este de un real folos pentru întreaga umanitate, dar totodat? face s? apar? ecouri benefice, complexe, elevate, profunde în universul fiin?ei umane care o pune zilnic în aplicare.

 

V? amintim aici c? realizarea Metodei supreme ?i eficiente nu r?mâne f?r? urm?ri binefec?toare, f?r? ecouri minunate în fiin?a noastr?. Metoda suprem? ?i eficient? ne ajut? totodat? s? descoperim prin experien?? direct? realitatea Legii oculte a d?ruirii. În felul acesta, devine cu putin?? s? descoperim cu o încântare crescând?, c? tot ceea ce d?ruim bun, dumnezeiesc ?i minunat, totodat? ne d?ruim ?i nou? o bun? parte din ceea ce d?ruim bun, dumnezeiesc ?i minunat pentru aceast? planet? ?i pentru întreaga umanitate. Astfel, ne convingem prin intermediul gramului de practic?, f?r? doar ?i poate, c? d?ruind vom dobândi. Astfel, descoperim cu o bucurie crescând? c? bine facem, bine g?sim ?i totodat?, ac?ionând în felul acesta, contribuim dup? puterile noastre, care ne vin de la Dumnezeu, s? evit?m ca pe aceast? planet? s? se dezl?n?uie evenimente apocaliptice.

 

Tocmai de aceea, începând cu data de 1 septembrie 2013 ?i pân? la data de 31 iulie 2014 inclusiv, v? rug?m, v? implor?m pe to?i, pe toate s? realiz?m de mai multe ori pe zi Metoda suprem? ?i eficient?, pentru a face astfel cu putin?? ca evenimentele apocaliptice ce sunt foarte posibile în lunile care vor urma nu apar? deloc pe aceast? planet?. V? rug?m s? nu pierde?i nicio clip? din vedere c? doar noi, cei pu?ini, care ?tim c? se poate face totu?i ceva în aceast? situa?ie, mai precis care ?tim s? realiz?m Metoda suprem? ?i eficient?, avem îndatorirea s? facem neîntârziat ceva pentru ca aceste evenimente apocaliptice s? nu se dezl?n?uie deloc. Tocmai de aceea v? rug?m s? da?i dovad? de abnega?ie, de bun-sim?, de responsabilitate ?i s? nu considera?i într-un mod meschin c? „Las? c? ac?ioneaz? ceilal?i pentru c? eu am alte treburi mai importante de f?cut!”. Nu luneca?i în aceast? tenta?ie periculoas?, pentru c? nu ?tim niciodat? ce surprize cumplite ne a?teapt? dac? ne complacem în iner?ie, în larvaritate, în egoism, în lene.

A?a s? ne ajute Dumnezeu! AMIN!

V? mul?umesc tuturor celor care a?i citit cu mult? aten?ie acest mesaj important.

profesor yoga Gregorian Bivolaru

yogaesoteric

29 august 2013