JUSTI?IA LA ORDIN PDF Imprimare Email
Vineri, 01 Februarie 2013 14:39
Share

 

Un nou abuz incredibil, dar evident, ce s-a petrecut la Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie în cadrul procesului profesorului de yoga Gregorian Bivolaru

 

Este tragic ?i revolt?tor s? consta?i c? într-o ?ar? a?a-zis democratic? ?i liber? cum vrea s? par? România, justi?ia este ea îns??i izvor de nedreptate.

Cel în?elept suport? cu stoicism nedrept??ile ce i se fac ?i se consoleaz? cu faptul c? el nu va s?vâr?i niciodat? nedrept??i.

Acela care s?vâr?e?te o nedreptate atrage în mod inevitabil în fiin?a sa nedreptate. Apoi, la momentul potrivit, acela care a sem?nat nedrept??ile, va culege ulterior suferin?a ?i nefericirea.

Greogorian Bivolaru

Cu toate c? România de azi este o ?ar? membr? a Uniunii Europene, a devenit aproape un obicei ca multe dintre plângerile ce eviden?iaz? abuzuri sau disfunc?ionalit??i grave s? fie respinse cu non?alan??, chiar cu impertinen??, de justi?ia român?, în ciuda faptului c? exist? dovezi edificatoare c? se încalc? în mod flagrant legea. În felul acesta, toate abuzurile ?i nenum?ratele ilegalit??i care mai de care mai mari au marcat ?i înc? marcheaz? procesul profesorului de yoga Gregorian Bivolaru. Toate acestea demonstreaz? cu prisosin?? c? ceea ce ar trebui s? fie o justi?ie corect? ?i impar?ial? se petrece în realitate în România, întocmai precum într-o ?ar? bananier? unde domne?te... justi?ia bunului plac. De?i dosarul lui Gregorian Bivolaru este deja notoriu nu numai aici în România ci chiar ?i la nivelul anumitor foruri ale Uniunii Europene, prin eviden?a, strig?toare la cer, a abuzurilor ?i ilegalit??ilor (toate acestea atestând în mod direct c? este vorba de un caz manipulat din culise de o a?a-zis? justi?ie „la ordin”), consider?m c? este necesar s? preciz?m c? din nefericire el nu este singular decât prin amploarea ?i num?rul nedrept??ilor ?i persecu?iilor, unele dintre ele f?r? precedent, ce l-au înso?it, ?i nu prin existen?a propriu-zis? a acestor abuzuri ?i ilegalit??i, unele dintre ele uimitoare. Dup? cum se ?tie deja destul de bine, atunci când o fiin?? uman? nevinovat? devine, în România, victima nedrept??ilor justi?iei, aproape niciodat? o astfel de fapt? (ce provoac? de cele mai multe ori consecin?e cumplite) nu este apoi cercetat? ?i pedepsit? de lege. Spre exemplu, este binecunoscut de noi românii c? în cazul tuturor nedrept??ilor cumplite de care s-au f?cut vinova?i judec?torii pe vremea odiosului regim dictatorial Ceau?escu, ulterior niciunul dintre ace?ti judec?tori care au ac?ionat la comand? politic? nu au fost vreodat? tra?i la r?spundere pentru abuzurile pe care le-au f?cut prin intermediul unei a?a-zise „justi?ii”, care a func?ionat timp de zeci de ani la comand? politic?.

 

Iat? îns? c? ?i acum, la mai bine de 23 de ani de la c?derea dictaturii comuniste, justi?ia se afl? în România cam la fel de „independent?” ?i de „impar?ial?” ca ?i pe vremea dictatorului Ceau?escu! În acest sens, este semnificativ pentru orice român c? foarte recent (mai precis în data de 17 ianuarie 2013), mai multe agen?ii de ?tiri au transmis un comunicat de pres? care, pentru un necunosc?tor al sistemului juridic român sau pentru un om de bun? credin?? ce ar fi tentat s? considere c? sunt reale declara?iile sfor?itoare ale guvernului, este de-a dreptul uluitor: Magistra?ii reclam? în unanimitate implicarea politicului în justi?ie! În cadrul acestui comunicat de pres?, sec?ia pentru Judec?tori ai Consiliului Superior ai Magistraturii cere ca întreaga clas? politic? s? nu se mai implice în problemele din justi?ie. Semnatarii comunicatului respectiv men?ioneaz? c?: „orice ingerin?e [ale politicului în justi?ie, n.n.] reprezint? o direct? amenin?are a independen?ei sistemului judiciar". Mai mult decât atât, pentru noi este edificator c? raportul privind starea justi?iei din anul 2011 (raport ce a fost realizat tot de c?tre Consiliul Superior al Magistraturii) afirm? cam acela?i lucru: „factorul politic a încercat, într-o mai mare m?sur? decât în anul 2010, s? influen?eze sistemul judiciar, iar independenta justi?iei a fost amenin?at?, în principal, prin ac?iuni ale Executivului”.

 

Implicarea insidioas? a politicului la cel mai înalt nivel în actul de justi?ie este "inadmisibil?", a declarat ?i pre?edintele Traian B?sescu, ce a acuzat totodat? c? „este inadmisibil ca pe un segment de activitate fundamental ca justi?ia este implicat ?i politicul la cel mai înalt nivel" ?i a tras concluzia c? justi?ia din România se afl?  înc? „la un standard minimal de activitate comparativ cu standardele Uniunii Europene”

 

La rândul ei, societatea civil? a luat în repetate situa?ii atitudine împotriva acestor ingerin?e ale politicului în justi?ie (sau altfel spus, împotriva „justi?iei la ordin”). Spre exemplu, Funda?ia pentru Ap?rarea Cet??enilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) atrage aten?ia asupra faptului c? numeroasele cazuri de blocaje ?i derapaje în justi?ie care au fost atât de mediatizate în ultimii ani probeaz? subordonarea justi?iei în fa?a politicului ?i înc?lcarea flagrant? a independen?ei acesteia. Ori, este cât se poate de clar c? justi?ia ce ac?ioneaz? la ordin, pe baza unor comenzi secrete ce vin din culise, nu este în realitate decât o jalnic? mascarad? sau, ca s? folosim o expresie consacrat?, nu este altceva decât o „fars? juridic?”!

 

Mai mult decât atât, ca urmare a numeroasele abuzuri ce au fost înregistrate în cadrul activit??ii instan?elor din România, în ultimii ani a crescut în mod alarmant num?rul plângerilor ce sunt înregistrate la CEDO (Curtea European? a Drepturilor Omului) ?i s-au triplat hot?rârile CEDO de condamnare a statului român (?i, în egal? m?sur?, cuantumul desp?gubirilor la care a fost implicit obligat? România). Tocmai din aceast? cauz?, tot mai multe voci din cadrul societ??ii civile sus?in cu hot?râre faptul c? nu se poate vorbi despre o reform? real? a justi?iei române?ti pân? când magistra?ii care sunt obedien?i fa?? de comenzile de natur? politic? sau care obi?nuiesc s? decid? solu?ii abuzive sau nedrepte nu vor fi pedepsi?i în mod exemplar pentru înc?lcarea legilor. În cazul „justi?iei la ordin”, ce se las? influen?at? de comenzile secrete ce i se dau din culise ?i care o fac s? ac?ioneze cu slug?rnicie în conformitate cu astfel de ordine mâr?ave, judec?torii ce se preteaz? la astfel de ac?iuni murdare ?tiu c? orice eroare ?i orice abuz pe care le vor face nu vor avea drept consecin?? ca ei s? r?spund? câtu?i de pu?in pentru nedrept??ile lor (unele dintre ele flagrante), ce ar putea s? implice spre exemplu ca ei s? suporte aceea?i pedeaps? precum cea care a fost aplicat? victimei abuzurilor lor.

 

Abuzul uimitor la care o s? ne referim în cadrul acestui articol este legat de ac?iunea recent? a avoca?ilor domnului Gregorian Bivolaru de a cere, a?a cum este legal ?i firesc, anularea deciziei ÎCCJ de casare a hot?rârii Tribunalului Sibiu (hot?râre prin intermediul c?reia profesorul de yoga Gregorian Bivolaru a fost declarat nevinovat), ac?iune ce a fost îns? respins? pe motivul (aberant!!!) c? ea ar fi inadmisibil?. Instan?a care a judecat de curând aceast? contesta?ie a respins-o pe motiv c? ea nu poate fi admis? decât în situa?iile în care sentin?a este definitiv? ?i este deja susceptibil? de a fi executat?.

 

Cu alte cuvinte (dincolo de limbajul juridic destul de ermetic pentru cei necunosc?tori), în opinia în mod evident strâmb? a respectivei instan?e, faptul c? procesul lui Gregorian Bivolaru înc? se rejudec? la Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie ar însemna c? în cazul s?u decizia nu este una definitiv?.

 

Cu toate acestea, a?a cum au ar?tat avoca?ii domnului Gregorian Bivolaru, acest aspect nu este deloc adev?rat, deoarece, din moment ce respectiva decizie a ÎCCJ este oricând susceptibil? de executare pe teritoriul României (tocmai datorit? faptului c? mandatul de arestare ce a fost emis pe numele lui Gregorian Bivolaru a redevenit valabil odat? cu decizia abuziv? a ÎCCJ de anulare a hot?rârii Tribunalului Sibiu), dac? (considerând prin reducere la absurd) c? Gregorian Bivolaru ar reveni acum în ?ar?, el ar fi imediat arestat!

 

De?i dac? aceast? situa?ie este cât se poate de evident? chiar ?i pentru un necunosc?tor în dreptul penal (deoarece aici este vorba doar de o logic? elementar?), ?i chiar dac? aceasta (situa?ia respectiv?) nu face decât s? continue ?irul uria? de abuzuri care au fost s?vâr?ite în cazul a?a-zisei rejudec?ri a dosarului lui Gregorian Bivolaru, ceea ce constituie un fapt deosebit de grav, flagrant, ?i totodat? este o nedreptate strig?toare la cer este c? DIN COMPLETUL CARE A JUDECAT ACEAST? CONTESTA?IE ÎN ANULARE AU F?CUT ÎN MOD PARADOXAL PARTE DOI DINTRE CEI TREI JUDEC?TORI DE LA ÎCCJ (RESPECTIV JUDEC?TORUL IONU? MATEI ?I JUDEC?TOAREA CRISTINA ROTARU) CARE AU JUDECAT CHIAR DECIZIA CE ERA CONTESTAT? ?I CARE – TOCMAI DE ACEEA – ERAU ABSOLUT INCOMPATIBILI (ÎN CONFORMITATE CU LEGILE ÎN VIGOARE!) PENTRU A JUDECA ACEASTA!!!

 

FOARTE SIMPLU SPUS (PENTRU A ÎN?ELEGE TOAT? LUMEA), ACEAST? SITUA?IE COMPLET INADMISIBIL? SE PREZINT? ÎN FELUL URM?TOR: DAT FIIND FAPTUL C? TE CONFRUN?I CU ANUMITE ABUZURI JUDICIARE, VREI S? FACI O PLÂNGERE (LA CARE AI DREPTUL) ÎMPOTRIVA NEDREPT??ILOR FLAGRANTE CARE ?I S-AU F?CUT DE C?TRE CINEVA DIN JUSTI?IE, IAR APOI PLÂNGEREA TA AJUNGE S? FIE JUDECAT?... EXACT DE ACEIA CARE ?I-AU F?CUT ACELE ABUZURI ?I NEDREPT??I!!! Întrebarea fireasc? pe care orice om înzestrat cu o minim? inteligen?? ?i bun-sim? ?i-o poate pune este urm?toarea: CE ?ANSE DE A ?I SE FACE DREPTATE MAI PO?I SPERA C? VEI AVEA ÎN ASTFEL DE CONDI?II? TREBUIE S? FII UN MARE PROST ?I FOARTE NAIV S? PO?I CREDE C? EXACT ACEIA?I JUDEC?TORI CARE AU COMIS ÎMPOTRIVA TA ANUMITE NEDREPT??I VOR DA APOI DOVAD? DE SPIRIT JUDICIAR, JUDECÂNDU-?I CU LUCIDITATE ?I IMPAR?IALITATE PROPRIILE ABUZURI. TREBUIE S? FII DE-A DREPTUL „DUS CU PLUTA” S?-?I PO?I IMAGINA C? ASTFEL DE JUDEC?TORI CARE ?I-AU F?CUT MAI ÎNTÂI O NEDREPTATE FLAGRANT? VOR DA ULTERIOR DOVAD? DE OBIECTIVITATE ?I VOR CORECTA ABUZUL F?CUT, ÎN SPIRITUL DREPT??II. P?STRÂNDU-NE SIM?UL UMORULUI, NE PUTEM ÎNTREBA, RÂZÂND ÎN HOHOTE, CU PRIVIRE LA ACEASTA: SE VOR PEDEPSI CUMVA RESPECTIVII JUDEC?TORI SINGURI-SINGUREI PENTRU NEDREPTATEA PE CARE AU F?CUT-O? DOAR UN NEBUN PLIN DE NAIVITATE AR PUTEA S? CREAD? A?A CEVA! ?I AICI MAI TREBUIE AD?UGAT C?, PÂN? LA ACEST TERMEN (ÎN CARE S-A JUDECAT RESPECTIVA CONTESTA?IE) A MAI F?CUT PARTE DIN ACEST COMPLET ?I CEALALT? JUDEC?TOARE DIN COMPLETUL CARE JUDEC? DOSARUL LUI GREGORIAN BIVOLARU (JUDEC?TOAREA IOANA BOGDAN), CARE ERA LA RÂNDUL EI INCOMPATIBIL? (DIN ACELEA?I MOTIVE ÎNTOCMAI CA ?I CEILAL?I DOI JUDEC?TORI PE CARE I-AM MEN?IONAT DEJA), DAR LA ACEST TERMEN EA A LIPSIT ?I A FOST ÎNLOCUIT? DE O ALT? JUDEC?TOARE. DE?I AVOCA?II LUI GREGORIAN BIVOLARU ÎI RECUZASER? DEJA (CHIAR DE DOU? ORI!) PE ACE?TI TREI JUDEC?TORI (TOCMAI DATORIT? FAPTULUI C? EI SUNT ÎN MOD EVIDENT ABSOLUT INCOMPATIBILI PENTRU A-?I JUDECA PROPRIILE DECIZII!), RECUZ?RILE RESPECTIVE AU FOST TOTU?I RESPINSE ?I, CU TOATE C? ACESTA ESTE UN ASPECT EXTREM DE GRAV DIN PUNCT DE VEDERE JURIDIC (S? SE PRONUN?E EXACT ACEIA?I JUDEC?TORI ASUPRA LEGALIT??II PROPRIILOR LOR DECIZII) PÂN? LA URM? SITUA?IA SEMNALAT? A FOST JUDECAT? DE ACELA?I COMPLET!

 

Nu trebuie câtu?i de pu?in s? ne închipuim c? ar fi cumva vorba de vreo eroare sau de vreo neglijen?? din partea acestor judec?tori, sau c? ei nu ar cunoa?te aceste aspecte juridice absolut elementare. Dimpotriv?, o anumit? situa?ie de fapt arat? c? ei le cunosc chiar foarte bine ?i le aplic?, dovada zdrobitoare în acest sens fiind faptul c?, numai cu câteva zile înainte, fostul prim ministru Adrian N?stase se aflase ?i el exact în aceea?i situa?ie juridic?: avoca?ii lui au formulat ?i ei, a?a cum era firesc, o cerere de contesta?ie în anulare, pe acelea?i motive. Ei bine, trebuie s? ?ti?i c? decizia de condamnare a lui Adrian N?stase a fost dat? exact de aceia?i trei judec?tori din completul ce judec? ?i cazul lui Gregorian Bivolaru, iar doi dintre ei au intrat ?i la judecarea contesta?iei în anulare (respectiv, judec?toarea Ioana Bogdan ?i judec?toarea Cristina Rotaru). Cu toate acestea, în mod foarte semnificativ, în cazul lui Adrian N?stase, cele dou? judec?toare (care, a?a cum am ar?tat aici, nu s-au sfiit deloc s? judece acela?i gen de contesta?ie în cazul lui Gregorian Bivolaru!) s-au ab?inut s? judece, sesizând faptul c? sunt incompatibile s? fac? aceasta! Ba, mai mult decât atât, ini?ial conducerea cur?ii judec?tore?ti (c?reia este evident c? fie îi place fie nu se sinchise?te s? fac? astfel de abuzuri uluitoare) le-a respins cererile de ab?inere, dar cele dou? judec?toare au insistat, formulând o a doua cerere, care pân? la urm? le-a fost admis?!

sursa: www.yogaesoteric.net